كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
 معرفی همکاران واحد پژوهش و کارآفرینی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

 

 

 

 

1

عالیه حیدری

مسئول پژوهش و کارآفرینی

                                                         

 
خانه |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما